ประวัติ

Amorn Wanichwiwatana1

อาจารย์ ดร. อมร วาณิชวิวัฒน์, D.Phil. ( Oxford )
Email : a.wanichwiwatana@gmail.com
Website : DoctorAmorn.wordpress.com
Facebook : www.facebook.com/amorn.wanichwiwatana
Twitter : twitter.com/DoctorAmorn

(ที่มา : นิตยสาร สกุลไทย)

ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2508 ที่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีชื่อเล่นว่าทอง เป็นบุตรคนโตของครอบครัวคุณดั่นยกห่ง-คุณพเยาว์ วาณิชวิวัฒน์

หลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทองได้เริ่มชีวิตการทำงานในหลายหน่วยงานรวมทั้งที่บริษัทยูนิลีเวอร์ หรือลีเวอร์บราเธอร์ ในขณะนั้น พร้อมกับใช้เวลาว่างหลังเลิกงานไปเรียนปริญญาโทภาคค่ำที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วย แต่ไม่นานเขาก็สามารถสอบชิงทุน ก.พ. ได้ไปศึกษาต่อปริญญาโททางด้าน Criminology and Criminal Justice ที่ The Florida State University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้เวลาเรียนเพียง ๑ ปีเศษ จากหลักสูตร ๒ ปี ก็คว้าใบปริญญามาได้แล้ว โดยส่วนตัวมีความสนใจเรื่องเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนและยังชอบดูภาพยนตร์แนวอาชญากรรมเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ทุนที่ได้รับครั้งนี้จึงเป็นโอกาสดีที่ทำให้เขาได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองสนใจและยังได้แก้ไขความเข้าใจผิดที่มีมาแต่เดิมด้วย หลังจากกลับมาเข้ารับราชการใช้ทุนอยู่ที่กระทรวงยุติธรรมประมาณ ๒ ปี ทองก็ได้รับการทาบทามให้โอนย้ายมาเป็นอาจารย์ประจำที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ก่อนจะได้รับทุนของมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้านสังคมวิทยาที่มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด ประเทศสหราชอาณาจักร

ปัจจุบัน ดร. อมร วาณิชวิวัฒน์

 • ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญด้วยคำสั่ง คสช เมื่อ 5 ตุลาคม 2558
 • ได้รับการแต่งตั้ืงเป็นโฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
 • ได้รับการแต่งตั้ืงเป็นคณะกรรมการปฎิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ)
 • เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อและได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นสมาชิก สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ในด้านการเมือง (ได้รับการโปรดเกล้า ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2557)
 • เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติจากการเสนอชื่อแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี ในชุดรัฐบาลของ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ภายหลังรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549
 • ระหว่างวันที่ 17 เมษายน – 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 นายอมร วาณิชวิวัฒน์ ได้ขอจดแจ้งรายชื่อศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทยในฐานะองค์กรภาคประชาชน (ประชาสังคม)กับสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า (ดู รายชื่อ 731 องค์กรภาคประชาชนที่ได้จดแจ้งกับสภาพัฒนาการเมือง)
 • ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “กรรมการที่ปรึกษากระทรวงกลาโหมด้านกฎหมาย” ซึ่งลงนามในคำสั่งโดย พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในขณะนั้น
 • ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศของอดีตประธานรัฐสภา (นาย สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์)
 • และตำแหน่ง ประธานอนุกรรมการด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และ การพาณิชย์ เพื่อศึกษาส่งเสริมสนับสนุนด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC ; ASEAN Community หรือ AEC; ASEAN Economic Community) ใน ปี พ.ศ 2558ได้มีการเดินทางศึกษาดูงานในกลุ่มประเทศอาเซียนหลายประเทศ เช่น การเดินทางศึกษาดูงานและพบปะบุคคลสำคัญของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน ลาว หรือ สปป ลาว เกี่ยวกับการส่งเสริมนักธุรกิจไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558
 • เป็นกรรมการศึกษาการจัดตั้งเทศบาลนครแม่สอด เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษอีกด้วย (ในปัจจุบันเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดได้รับอนุมัติจาก คสช เรียบร้อยแล้ว)
 • รวมทั้งการเดินทางสำรวจภูมิประเทศในภูมิภาคต่างๆ ทั่งในราชอาณาจักรและต่างประเทศ ในโครงการศึกษาดูงานของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ รุ่น 56 (ปรอ 26)เช่น ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ เยอรมนี สาธารณรัฐเช็ก ออสเตรีย และ กัมพูชา เป็นต้น

 

ประวัติการศึกษา

อาจารย์ ดร. อมร วาณิชวิวัฒน์, D.Phil. ( Oxford )
Email: a.wanichwiwatana@gmail.com

 • เข้าศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร รุ่นที่ 20และ 21)
 • เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน (วตท รุ่นที่ 25)
 • ปี 2556 กำลังเข้ารับการศึกษา ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมรัฐเอกชน ปรอ 26 สังกัดหมู่ เสือ
  – เป็นกรรมการวิชาการของรุ่น ได้ร่วมนำเสนอผลงานยุทธศาสตร์ด้านการปฏิรูปการเมืองร่วมกับคณะกรรมการวิชาการของรุ่น ในงานสัปดาห์วิชาการความมั่นคงของ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศในปี 2557 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
  – เป็นกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติของรุ่น ได้เป็นหนึ่งในผู้แถลงยุทธศาสตร์ชาติ ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ 2556
 • ปริญญาเอกสาขาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัย อ๊อกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร1998-2004
  D.Phil. (Sociology) Department of Sociology, University of Oxford, UK 1998-  2004
 • ประกาศนียบัตรทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจ
  สถาบันบริหารธุรกิจซาอิด แห่งมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด
  D.Phil. (Sociology) Certificate in ‘Building a Business’ OxfordSAID Business School,University of Oxford 2003
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต อาชญาวิทยาและการบริหารกระบวนการยุติธรรม มหาวิทยาลัยรัฐฟลอริด้า  ประเทศสหรัฐอเมริกา
  M.S. (Criminology and Criminal Justice) School of Criminology and Criminal Justice, The Florida State University, USA 1992-1993
 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  M.A. (Public Administration) Faculty of Political Science, Thammasat University, 1990-1997
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ สิงห์ดำ รุ่นที่ 37 ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รปศ) สาขาการบริหารงานบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  B.A. (Political Science) Faculty of Political Science, Chulalongkorn University, 1987-1990

 

ประวัติการทำงาน

อาจารย์ ดร. อมร วาณิชวิวัฒน์, D.Phil. ( Oxford )
Email: a.wanichwiwatana@gmail.com

ระสบการณ์การสอน Teaching Experiences (2002-ปัจจุบัน)

 • ผู้บรรยายพิเศษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  A special guest speaker for doctoral programme in criminology and criminal justice at Faculty of Social Science, Mahidol University
 • ผู้บรรยายพิเศษในหมวดวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จัดโดยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
  A guest lecturer for the course of International Relations at Faculty of Social Sciences, Kasetsart University
 • เป็นผู้บรรยายพิเศษในวิชาอาชญาวิทยา ของคณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  A guest lecturer for the course of Justice Administration, at Faculty of Social Welfare, Thammasat University
 • เป็นผู้บรรยายพิเศษในหัวข้ออาชญาวิทยา และหลักรัฐศาสตร์ ณ โรงเรียนนาย ร้อยตำรวจสามพราน จังหวัดนครปฐม
  A guest lecturer for the course of criminology, political science and sociology, at the Police Cadet Academy, Samphran Nakon Pratom
 • เป็นผู้บรรยายพิเศษว่าด้วยหลักรัฐศาสตร์และสังคมวิทยา ณ วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย
  A guest lecturer for the course of political science and sociology at Nursing College, The Thai Red Cross Council
 • เป็นผู้บรรยายพิเศษว่าด้วย “มนุษย์กับสังคม” ให้แก่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  A guest lecturer for the course of Human and Cultures, at Bangkok University, Kuay-Namthai and Rangsit campus

ประสบการณ์การทำงาน : Experiences

 • เข้ารับการฝึกอบรมนักเรียนนักศึกษาฝึกงานภาคพิเศษของธนาคารกรุงเทพ รุ่นที่ 7
  (SIP 7) ในปี 1987
  Student Internship Programme class 7 (SIP 7) organised by Bangkok Bank Plc 1987
 • กรรมการบริหารร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระหว่างปี 1988-1989
  A member of management committee of Chulalongkorn University Co-operative shop 1988-1989
 • เข้าร่วมการอบรมอภิปรายสัมมนาต่างๆ ในส่วนของการบริหารงานบุคคลรวมทั้งได้รับความรู้ด้านการบริหารงานบุคคลจากการปฏิบัติงานจริง ในช่วงปี 1990-1991 Participation in various training courses in personnel management as well as on-the-job training in personnel administration during 1990-1991
 • หัวหน้างานฝึกอบรมบริษัท ยูนิลีเวอร์ไทย ระหว่างปี 1991-1993
  Training supervisor (Unilever Thai Ltd) 1991-1993 Carrying out a variety of training and human resources development projects including induction and orientation programmes of the company.
 • อดีตข้าราชการฝ่ายวิชาการ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ระหว่างปี 1993-1995
  A civil servant at Department of Probation, Ministry of Justice 1993-1995
 • อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ ปี 1995
  A university lecturer at Faculty of Political Science, Chulalongkorn University since 1995
 • ร่วมงานวิจัยปัญหาการจราจรของภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา นำเสนอต่อกระทรวงมหาดไทย ในระหว่างปี 1996 -1997
  Co-researcher on the study of traffic problems in Bangkok Metropolitan, conducted by Department of Sociology and Anthropology, Chulalongkorn University 1996 -1997 submission to Ministry of Interior
 • ผู้ประกาศข่าวทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 และช่อง 3
  ระหว่างปี 1997 – 1998
  News presenter at TV channel 7 and channel 3 (1997-1998)
 • คณะทำงานว่าด้วยปัญหาฟิมล์กรองแสงรถยนต์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในปี 2000
  A study committee on the using of tint film for motor vehicles, appointed by the Minister of Transportation in 2000

ประสบการณ์ความชำนาญและงานวิจัยที่อยู่ในความสนใจ (Areas of Expertise and Research Interests)

 • สังคมวิทยา การเมืองการปกครองของไทยและนานาชาติ
 • การต่อต้านการก่อการร้าย (counter terrorism) และประเด็นว่าด้วยความมั่นคง (national security)
 • การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ทั้งภาคเอกชนและภาคราชการ
 • การบริหารงานบุคคล, การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,การบริหารจัดการผลประโยชน์ และสวัสดิการ, แรงงานสัมพันธ์ Personnel management, training and development, welfare benefits management, labour relations
 • เทคนิคในการเจรจาต่อรองทั้งในยามปกติและแก้ปัญหาวิกฤติ

ทักษะการนำเสนอ

 • การพูดในที่ชุมชนและการเขียนเรียงความ
  Public speech and essay writing
 • กลยุทธว่าด้วยสื่อและการสื่อสารมวลชน
  Media and mass communication strategies
 • การตรวจสอบภายในรวมทั้งการวัดประเมินผลงานและเทคนิคการสืบสวนสอบสวนผู้กระทำผิด
  Internal inspection as well as performance appraisal and investigative techniques
 • การบริหารกระบวนการยุติธรรม
  Criminal justice administration
 • Permanent lecturer in the course of Criminology and Criminal Justice Theories, Master Degree Programme in criminology at Department of Sociology and Anthropology, Chulalongkorn University
 • Permanent lecturer in the course of Business Crimes , Master Degree Programme in criminology at Department of Sociology and Anthropology, Chulalongkorn University
 • Permanent lecturer in the course of sociology and social problems, elective courses for all undergraduates, atChulalongkornUniversity
 • Permanent lecturer in the course of Public Administration (including personnel management, the knowledge of general management in private and public sectors), at Faculty of Political Science,ChulalongkornUniversity

ผลงานทางวิชาการ

 • ดำรงตำแหน่ง บรรณาธิการวารสาร “ยุติธรรมคู่ขนาน” วารสารราย ๖ เดือน ก้าวขึนสู่ปีที่ ๙ เพื่อแจกจ่ายกับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาและเผยแพร่สู่สังคมทั่วไป และ ฯ ยังได้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย
 • เป็นผู้นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ ๘ จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ศูนย์การค้าไบเทค บางนา ในหัวข้อทหารอาชีพกับประชาธิปไตย
 • เป็นผู้นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ ๙ จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อ รัฐประหาร 19 กันยา กับพัฒนาการประชาธิปไตยไทย
 • หัวหน้าโครงการวิจัยคดีปกครองที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี รับทุนสนับสนุนสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค)สำนักนายกรัฐมนตรี 2551
 • เป็นผู้อภิปรายทางวิชาการให้กับหน่วยราชการหลายแห่ง เช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สำนักงาน ก.พ. สถาบันพระปกเกล้า. โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบันการศึกษาวิชาทหารชั้นสูง เป็นต้น ดังได้
 • หัวหน้าโครงการศึกษาวิจัยหลักสูตรประชาธิปไตยสำหรับประชาชนโดยทั่วไป ทุนสนับสนุนของสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า
 • ผู้เขียนสรุปผลงานการศึกษาปัญหาสามจังหวัดภาคใต้ เขียนให้กับกรรมาธิการทหาร สภาผู้แทนราษฎร ในปี พ.ศ. 2552
 • หัวหน้าโครงการประเมินผลการสอบสวนอุบัติภัยบนท้องถนน สนับสนุนโดย สสส กองทุนส่งเสริมสนับสนุนสุขภาพแห่งชาติ
 • กรรมการที่ปรึกษาของคณะกรรมการวิชาการ สภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า
 • ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษา ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2556 (ส่วนของหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน ปรอ รุ่น 26)และเป็นกรรมการวิชาการของรุ่น Win Win Win
 • ผ่านการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นสูง ณ ค่ายวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • ผลงานวิจัยส่วนบุคคลของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ ปี 2556)เรื่อง “การปฏิรูปการเมืองการปกครองอย่างบูรณาการและยั่งยืน”เป็นหนึ่งในผู้แถลงยุทธศาสตร์ชาติของคณะงนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2556 ณ สโมสารกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557

 

กิจกรรมเพื่อสังคม

 • ได้รับการแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรี (นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช) ในปี พ.ศ. 2554
 • เป็นกรรมการจัดหาทุนสนับสนุนการจัดงานวันแม่แห่งชาติและวันคนพิการแห่งชาติของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ตลอดมา อมรฯ ได้รับรางวัล “ลูกผู้มีความกตัญญูอย่างสูงต่อแม่ (รางวัลลูกดีเด่นแห่งชาติ)” ก่อนหน้าการเป็นกรรมการจัดหาทุนของสภาสังคมสงคมฯ
 • เป้นกรรมการจัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต IACC ในปี 2553
 • เป็นกรรมการพิจารณาผลงานการเลื่อนขั้นตำแหน่งของข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) ต่อเนื่องมาโดยตลอด
 • เป็นกรรมการมูลนิธิอัศนี พลจันทร์ หรือ “นายผี” ซึ่งเป็นอดีตข้าราชการอัยการ จังหวัดตรัง ผู้แต่งเนื้อร้องเพลง “เดือนเพ็ญ” มีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย อาทิ นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงการคลังคนปัจจุบัน และ นายธานินทร์ ใจสมุทร อดีตอัยการจังหวัดตรังและประธานมูลนิธิคนปัจจุบัน
 • เป็นอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ สำหรับ สำนักงาน ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ปปช.
 • เป็นอนุกรรมการข้าราชการตำรวจ( อนุ ก.ตร. ) ทางด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี (ล่าสุดได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่ออีก 4 ปี ด้วยคำสั่งหัวหน้า คสช ผู้ใช้อำนาจหน้าที่นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการข้าราชการตำรวจ ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2557)
 • เป็นกรรมการที่ปรึกษากระทรวงกลาโหมด้านกฎหมาย ในขณะที่ พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 • เป็นที่ปรึกษาคณะทำงานเกี่ยวกับการเขียนรายงานผลการศึกษาปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ ของคณะกรรมาธิการทหารสภาผู้แทนราษฎร ภายหลังการรัฐประหาร 2549
 • เป็นกรรมการที่ปรึกษาประธานรัฐสภาด้านการต่างประเทศ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕
 • เป็นกรรมการศึกษาแนวทางพัฒนาเทศบาลนครแม่สอด เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
 • เป็นกรรมการวิชาการ สภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า
 • เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ฮาลาล คณะกรรมาธิการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร
 • เป็นประธานคณะทำงานการให้ทุนสนับสนุนโครงการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ปปช
 • เป็นประธานอนุกรรมการด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และการพาณิชย์ ของกรรมการที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศของ ประธานรัฐสภา
 • เป็นประธานกรรมการวิชาการของหมู่เสือ ในหลักสูตร วปอ 2556 และกรรมการกลางในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ของ นักศึกษา วปอ 2556 (ปรอ 26)
 • เข้าร่วมการประชุมเสวนาเพื่อหาทางออกให้ประเทศไทย ร่วมกับ กองบัญชาการกองทัพไทย เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๕๖ ถนน แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ