ประวัติการศึกษา

 

อาจารย์ ดร. อมร วาณิชวิวัฒน์, D.Phil. ( Oxford )
Email: a.wanichwiwatana@gmail.com
Website : www.DoctorAmorn.wordpress.com
Facebook : www.facebook.com/amorn.wanichwiwatana
Twitter : twitter.com/DoctorAmorn

 

 • เข้าศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร รุ่นที่ 20และ 21)
 • เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน (วตท รุ่นที่ 25)
 • ปี 2556 กำลังเข้ารับการศึกษา ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมรัฐเอกชน ปรอ 26 สังกัดหมู่ เสือ

– เป็นกรรมการวิชาการของรุ่น ได้ร่วมนำเสนอผลงานยุทธศาสตร์ด้านการปฏิรูปการเมืองร่วมกับคณะกรรมการวิชาการของรุ่น ในงานสัปดาห์วิชาการความมั่นคงของ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศในปี 2557 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557

– เป็นกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติของรุ่น ได้เป็นหนึ่งในผู้แถลงยุทธศาสตร์ชาติ ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ 2556

 • ปริญญาเอกสาขาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัย อ๊อกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร1998-2004
  D.Phil. (Sociology) Department of Sociology, University of Oxford, UK 1998-  2004
 • ประกาศนียบัตรทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจ
  สถาบันบริหารธุรกิจซาอิด แห่งมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด
  D.Phil. (Sociology) Certificate in ‘Building a Business’ OxfordSAID Business School,University of Oxford 2003
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต อาชญาวิทยาและการบริหารกระบวนการยุติธรรม มหาวิทยาลัยรัฐฟลอริด้า  ประเทศสหรัฐอเมริกา
  M.S. (Criminology and Criminal Justice) School of Criminology and Criminal Justice, The Florida State University, USA 1992-1993
 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  M.A. (Public Administration) Faculty of Political Science, Thammasat University, 1990-1997
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ สิงห์ดำ รุ่นที่ 37 ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รปศ) สาขาการบริหารงานบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  B.A. (Political Science) Faculty of Political Science, Chulalongkorn University, 1987-1990
%d bloggers like this: