ศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย

CTJ-LOGO-PTTPLC-SUPPORTCorp

www.thaijustice.org

opening-CTJ

จุดตั้งต้น

ศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย ได้จัดตั้งขึ้นโดยคณะบุคคลผู้มีความรู้ความชำนาญ และมีอุดมการณ์ร่วมกันในการเผยแพร่ความคิดเห็น ตลอดทั้งนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาสังคมให้เกิดความเป็นธรรมอย่างแท้จริง จากความคิดริเริ่มของ ดร. อมร วาณิชวิวัฒน์ ในขณะกำลังศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัย อ๊อกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร ในเวลานั้น ดร. อมรฯ ได้ร่วมกับกลุ่มปัญญาชนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ดบางส่วน

เชิญชวนนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ และสถาบันอื่นๆ ทั่วสหราชอาณาจักร ก่อตั้งเป็นกลุ่มความคิดในนามของ Oxford Initiative (OI) ขึ้นเป็นครั้งแรก ครั้นเมื่อ ดร. อมร วาณิชวิวัฒน์ สำเร็จการศึกษากลับมายังประเทศไทยไม่นานนัก ได้พยายามระดมสมอง และแสวงหาการสนับสนุนแนวความคิดดังกล่าว กระทั่งสามารถรวมตัวสถาปนา ศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทยขึ้นเป็นผลสำเร็จ ทั้งนี้จากการหารือร่วมกันของกลุ่มบุคคลผู้ริเริ่มก่อตั้งศูนย์ศึกษาฯ ได้เล็งเห็นว่าเพื่อให้ศูนย์ศึกษาฯ มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมอย่างโปร่งใสและมีที่มาที่ไปอย่างชัดเจน ทางกลุ่มผู้ริเริ่มหลักซึ่งประกอบด้วยบุคคล 3 ท่าน ได้แก่ ดร. อมร วาณิชวิวัฒน์ ผศ. ดร พิษณุ เสงี่ยมพงษ์ และ คุณเขตขัณฑ์ ดำรงไทยจึงได้ลงนามทำสัญญาตกลงจัดตั้งคณะบุคคลในนามของ “ศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย” ขึ้น เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2549

พันธกิจ

เป็นองค์กรที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเพื่อสร้างสังคมที่มีความสามารถในการเรียนรู้ และพัฒนาระบบยุติธรรมที่ดี ที่เป็นธรรม ที่สนองตอบความต้องการของประชาชน โดยมุ่งดำเนินงานด้วยจริยธรรม ปราศจากอวิชา อาศัยความรู้ ความสามารถจากผู้ชำนาญในหลากหลายสาขา และความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน ทุกองค์กรของสังคม

ผังองค์กร

ทางศูนย์ศึกษาฯ ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ได้กรุณารับเป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของศูนย์ศึกษาฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ผู้ทรงเกียรติอย่างสูงอีก4 ท่าน ประกอบด้วย ฯพณฯ ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ รองราชเลขาธิการ และ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

ปัจจุบันทางศูนย์ศึกษาฯ ได้รับการสนับสนุนทางด้านวิชาการในการรับคำปรึกษาแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิในแขนงวิชาชีพต่างๆอีกเป็นจำนวนมาก โดยมี ดร. อมร วาณิชวิวัฒน์ ทำหน้าที่กรรมการผู้อำนวยการ และมีคณาจารย์ อีกทั้งผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งนักสังคมศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ นายแพทย์ นักเศรษฐศาสตร์ นักกฎหมาย ได้ร่วมกันอุทิศตนเข้าร่วมเป็นกรรมการบริหารศูนย์ศึกษาฯ อีก 7 ท่านด้วยกัน ดังที่แสดงไว้ใน ผังองค์กร

%d bloggers like this: